Google 阅读器键盘快捷键

JerryXia 发表于 , 阅读 (1,732)
浏览
j/k: 下一个/上一个条目
空格: 下一个条目或页面
<Shift> + 空格: 上一个条目或页面
n/p: 向下/向上扫描条目(仅列表)
<Shift> + n/p: 下一个/上一个订阅
<Shift> + x: 展开文件夹
<Shift> + o: 打开订阅或文件夹
    </td>
    <td class="help-section">
      <table class=" noBorderTable">
        <tbody>
          <tr>
            <th colspan="2">
              应用
            </th>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              r:
            </td>
            <td class="desc">
              刷新
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              f:
            </td>
            <td class="desc">
              切换至全屏模式
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              u:
            </td>
            <td class="desc">
              隐藏/取消隐藏左侧模块
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              1:
            </td>
            <td class="desc">
              切换至扩展视图
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              2:
            </td>
            <td class="desc">
              切换至列表视图
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              /:
            </td>
            <td class="desc">
              将光标移动到搜索框
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              a:
            </td>
            <td class="desc">
              添加订阅
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              =:
            </td>
            <td class="desc">
              提高放大倍数
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              -:
            </td>
            <td class="desc">
              降低放大倍数
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="help-section">
      <table class=" noBorderTable">
        <tbody>
          <tr>
            <th colspan="2">
              跳转
            </th>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 h:
            </td>
            <td class="desc">
              转到主页
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 a:
            </td>
            <td class="desc">
              转到所有条目
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 s:
            </td>
            <td class="desc">
              转到加星标条目
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 u:
            </td>
            <td class="desc">
              打开订阅选择器
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 t:
            </td>
            <td class="desc">
              打开标签选择器
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 &lt;Shift&gt; + t:
            </td>
            <td class="desc">
              转到趋势页
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              g 然后 d:
            </td>
            <td class="desc">
              转到查找页
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              依次按 g 和 e:
            </td>
            <td class="desc">
              开始探索
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              依次按 g 和 p:
            </td>
            <td class="desc">
              转到热门条目
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </td>
    <td class="help-section">
      <table class=" noBorderTable">
        <tbody>
          <tr>
            <th colspan="2">
              对条目采取行动
            </th>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              s:
            </td>
            <td class="desc">
              为条目加注星标
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              t:
            </td>
            <td class="desc">
              标记条目
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              e:
            </td>
            <td class="desc">
              通过电子邮件发送条目
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              &lt;Shift&gt; + s:
            </td>
            <td class="desc">
              共享条目
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              v:
            </td>
            <td class="desc">
              查看原始内容
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              或键:
            </td>
            <td class="desc">
              展开/折叠条目(仅限列表)
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              m:
            </td>
            <td class="desc">
              将条目标为已读/未读
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              &lt;Shift&gt; + a:
            </td>
            <td class="desc">
              全部标为已读
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="key">
              &lt;Shift&gt; + t:
            </td>
            <td class="desc">
              打开“发送到”菜单
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </td>
  </tr>
</tbody>

添加新评论